Political science
Power, Politics, and Society - An introduction to political sociology

Power, Politics and Society: An Introduction to Political Sociology discusses how sociologists ...


Political science
The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies, and Globalization

This Handbook of Political Sociology provides the first complete survey of the ...


Political science
The Politics Book (Big Ideas Simply Explained)

Discover 80 of the world’s greatest thinkers and their political big ideas ...


Political science
Tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới

Cuốn sách này là một trong những nỗ lực nhằm tổng hợp ...


Political science
Cộng Hòa (The Republic)

Tác phẩm được trình bày dưới dạng đối thoại giữa Plato và ...


Political science
Lược sử tương lai

"Trong cuốn sách này, Harari cẩn thận không dự đoán rằng những ...


Political Science
Chính Trị Luận (The Politics)

“Chính trị luận” của Aristotle là một tác phẩm nổi tiếng nhất ...


Political Science
48 Nguyên tắc chủ chốt của quyền lực

obert Greene đã khái quát nên 48 nguyên tắc tạo nên quyền ...


Political Science
Chính Trường Hoa Kỳ - Lịch Sử Đảng Phái

Tác giả Reichley đã tổng kết lại hệ thống đảng phái chính ...


Political Science
Sự hạn chế quyền lực Nhà nước

Sự hạn chế quyền lực nhà nước lần đầu tiên được công ...