Cơ cấu tổ chức

Ngành Xã hội học, khoa Xã hội học & Công tác xã hội, ĐHKH Huế

Cán bộ & Giảng viên ngành Xã hội học

Ngày 09.03.2020, khoa Xã hội học và khoa Công tác xã hội hợp nhất chung
thành một khoa với 3 bộ môn: Xã hội học, Công tác xã hội và Quản lý xã hội

PGS.TS Trần Xuân Bình

Trưởng Bộ môn

Chuyên môn giảng dạy:
Phát triển cộng đồng, Chính sách Xã hội

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

Phó khoa XHH & CTXH

Chuyên môn giảng dạy:
XHH Truyền thông & Dư luận XH, XHH Văn hóa

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

(Nghiên cứu sinh tại Hungary)

Chuyên môn giảng dạy:
XHH Môi trường, XHH Tôn giáo

ThS. Võ Nữ Hải Yến

Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy:
Xã hội học Gia đình & Giới, Lịch sử XHH, XHH Nông thôn

TS. Lê Đăng Bảo Châu

Trưởng Bộ môn Quản lý Xã hội
(Tốt nghiệp tại Bỉ & Pháp)

Chuyên môn giảng dạy: XHH Quản lý, XHH LĐ và việc làm,
XHH đô thị, XHH thanh niên...

ThS. Nguyễn Tư Hậu

Giảng viên


Chuyên môn giảng dạy:
XHH Giáo dục, Lý thuyết XHH...

ThS. Lê Duy Mai Phương

Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy:
XHH Kinh tế, Lịch sử XHH, Di cư và lao động

ThS. Nguyễn Hữu An

(Nghiên cứu sinh tại Ba Lan)

Chuyên môn giảng dạy:
PPNC Xã hội học, Xử lý thông tin định lượng

ThS. Đoàn Lê Minh Châu

Cố vấn Fly & Media Team
(Tốt nghiệp tại Thái Lan)

Chuyên môn giảng dạy:
Phát triển học, Tiếng Anh chuyên ngành

ThS. Nguyễn Thiều Tuấn Long

Điều hành Media & Data Team
(Tót nghiệp tại LB Nga)

Chuyên môn giảng dạy:
XHH Chính trị, XHH Tội phạm, Thống kê xã hội,
XHH Khoa học & Công nghệ