Cơ cấu tổ chức

Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học Huế

Ban chủ nhiệm khoa

Nhiệm kỳ 2014 - 2019

PGS.TS Trần Xuân Binh

Bí thư chi bộ XHH - Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ, Trường Đại học KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội (2005).

TS. Lê Đăng Bảo Châu

Phó trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ, Trường Đại học Toulouse II, CH Pháp (2014)

GIỚI - GIA ĐÌNH - DÂN SỐ

Gender - Family - Population

MÔI TRƯỜNG & PHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG

Environment & Community development

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

Trưởng Bộ môn

Chuyên môn giảng dạy: XHH Truyền thông & Dư luận xã hội, XHH Văn hóa

PGS.TS Trần Xuân Bình

Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: PPNC Xã hội học, An sinh xã hội, Môi trường và phát triển

ThS. Trần Thị Thúy Hằng

Trợ lý khoa học

Chuyên môn giảng dạy: XHH Môi trường, XHH Tôn giáo...

CN. Đoàn Lê Minh Châu

Ban Truyền thông - CLB XHH

Chuyên môn giảng dạy: XHH Nông thôn

QUY HOẠCH & QUẢN LÝ XÃ HỘI

Social plan & Management

TS. Lê Đăng Bảo Châu

Trưởng Bộ môn / Phó khoa

Chuyên môn giảng dạy: XHH Quản lý, XHH LĐ và việc làm, XHH đô thị, XHH thanh niên...

ThS. Nguyễn Tư Hậu

Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: XHH Giáo dục, Lý thuyết XHH...

ThS. Lê Duy Mai Phương

BÍ thư LCĐ Xã hội học

Chuyên môn giảng dạy: Xã hội học Kinh tế, Di cư lao động, ...

CN. Nguyễn Thiều Tuấn Long

Ban quản trị Web

Chuyên môn giảng dạy: XHH Chính trị, XHH Tội phạm