Hội thảo

Những hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu Xã hội học

Seminar nghiên cứu Xã hội học 2019


Xem thêm
Hội thảo

Nghiên cứu xã hội học - Những hướng tiếp cận mới

Thông báo số 1: Về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa


Xem thêm
Hội thảo

Tọa đàm khoa học Bộ môn Giới – Gia Đình – Dân Số

14h00, ngày 29/05/2018 | Phòng đa chức năng Khoa XHH


Xem thêm