Methodology
The Practice of Social Research

Known as the "gold standard" for research methods, Babbie's THE PRACTICE OF ...


Methodology
Developing Research Questions

Undertaking a research project is a crucial, but often overwhelming aspect of ...


Methodology
Research Methodology - A Step by Step guide for beginners

The Third Edition of Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners integrates ...


Methodology
Writing in Sociology by Mark Edwards

Writing in Sociology offers unusual approaches to developing ideas into research questions, ...


Methodology
Asking Questions - The Definitive Guide to Questionnaire Design

Comprehensive and concise, Asking Questions can be used to design questionnaires ...


Methodology
Nghiên cứu khoa học xã hội - Nguyên lý, phương pháp và thực hành

Đây là nguồn tài liệu cô đọng, bao quát, toàn diện vó ...


Methodology
Educational Research

"When it comes to balancing qualitative and quantitative approaches in a single ...


Methodology
Bộ sách - Cẩm nang tư duy học tập & nghiên cứu

Bộ 4 cuốn sách giúp phát triển kỹ năng tư duy phản ...