Quy định hình thức báo cáo thực tập và khóa luận TN

Tập hợp các văn bản, biểu mẫu quy định về việc thực hiện nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thức tập đang được ban hành

Author: Khoa XHH, ĐHKH Huế

Language: Tiếng Việt

Publisher: Không có


Download · 753 Share · 753


Sách liên quan

Xem thêm

Introduction to Sociology


Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, to support and show respect for authors and publishers. Sincerely!


Sociology 9thSociology for Dummies


Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, to support and show respect for authors and publishers. Sincerely!


Sociology in our time


Ebooks are shared for non-profit purposes. Please buy original books if possible, to support and show respect for authors and publishers. Sincerely!