Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - 2018

Tuấn Long

Đào tạo đại học

Lớp XHH - K38 | Bộ môn Giới- Gia đình- Dân số

10 Tháng Năm, 2018

Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp - 2018

LỄ BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Bộ môn: Giới - Gia đình - Dân số

Thời gian: Bắt đầu lúc 7h30, ngày 18/05/2018

Địa điểm: Phòng đa chức năng thuộc Khoa Xã hội học, tầng 3, dãy nhà A, trường Đại học Khoa học

Quy định:

• Thời gian trình bày tối đa: 10 phút/mỗi sinh viên.

• Số silde tối đa: 10 – 15 slide cho một lần trình bày.

• Mỗi Hội đồng làm việc trong 45 phút

Thứ tự bảo vệ:

1. Chung Thị Thu Hằng

2. Đinh Thị Đăng Hồng

3. Huỳnh Thị Như Ý